Certificering
Laatste Projecten

Over Sterkin
Sterkin is in 2005 opgericht door EnergieNed en Gastec N.V. (thans KIWA).
 
Als onafhankelijke stichting beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gastechnische en waterinstallateurs. Voor 2005 waren de regelingen voor elektro- en gastechniek in beheer bij EnergieNed. De veranderingen in de energiesector en de gewijzigde wetgeving vormden de aanleiding voor het opzetten van een onafhankelijke stichting. De energiebedrijven hadden zich van Gemeentelijke energiebedrijven ontwikkeld tot landelijke energiebedrijven. En de energiebedrijven waren niet langer wettelijk verantwoordelijk voor wat zich achter de meter afspeelde.
 
De branchegebonden regelgeving is sinds 1 juni 2004 geprivatiseerd
 
Over de Erkende Installateur
Wat u kunt verwachten van de erkende Sterkin installateur
Sinds 1926 zijn er erkende installateurs in Nederland. De gemeentelijke energieproductiebedrijven stookten toen gas en wekten elektriciteit op. Voor de aanleg van de gas- en elektrische installaties in de huizen werden installateurs opgeleid. Alles was er vanaf het begin op gericht om veilige wijze gas- en elektrische installaties aan te leggen. De erkende installateurs zijn dan ook de oudste vakmensen met een erkenning in ons land.

Lang voordat de wetgever zich met installaties bemoeide, had de sector dat zelf goed geregeld. Vanaf het begin heeft er een controle-element in de erkenningen gezeten.

In het verleden kwam de inspecteur van het energiebedrijf langs om te controleren of de installateur zich aan de regels had gehouden. Tegenwoordig zijn dat de onafhankelijke inspectiebedrijven die bij Sterkin zijn aangesloten.

Hoe gaat dit tegenwoordig in zijn werk?
Nadat een erkend Sterkin Installateur een nieuwbouwinstallatie heeft aangelegd, wordt deze bij Sterkin aangemeld en steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor iedere aangemelde installatie verstrekt Sterkin een zogenaamde conformiteitsverklaring aan de erkende Sterkin installateur. Na ondertekening verstrekt deze de conformiteitsverklaring aan u. U heeft dan zwart op wit dat uw installatie voldoet aan de eisen. Vraag uw installateur dus om deze conformiteitsverklaring omdat veel gemeenten, waterleidingbedrijven en verzekeraars daarom vragen.

Kiest u voor een erkend Sterkin Installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze. De erkende Sterkin Installateur is niet zómaar erkend. Hij voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Zo moet hij beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen.
 

 
 
 
Consumenten
Veilig wonen dankzij de Erkende Sterkin Installateur

Leidingen, meters, kranen, stoppen, relais, een paar oude schoenen en de stofzuiger. Dat is de gemiddelde meterkast in een notedop. Hier komen talloze kubieke meters gas en water en honderden Watts de grond uit. Een bron van energie dus voor het hele huis. Voor wie echter op eigen houtje aan de installatie sleutelt óók een bron van gevaren. Beter kunt u een beroep doen op de erkende Sterkin Installateur. Veiligheid voor alles.

Dat veiligheid niet helemaal vanzelfsprekend is, bevestigt het dagelijkse nieuws. Explosies, brand, vergiftiging, Legionella, en zelf sleutelen aan de installatie kan nadelige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk dat u tijdig een erkende Sterkin Installateur inschakelt.

Kwaliteitseisen
De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een kwaliteitserkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn aangesloten. De belangrijkste eisen waar een erkende Sterkin Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. En dat is een goede reden om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

Laat u deskundig adviseren. Met een veilige installatie is het prettig wonen!
 
Conformiteitsverklaring
 
VRAAG ER NAAR BIJ UW INSTALLATEUR!
 
De conformiteitsverklaring is voor elke klant een must om te hebben. Hiermee kunt u aantonen bij uw verzekeringsmaatschappij dat uw installatie Gas, water of electra is aangelegd, onderhouden of gerenoveerd door een erkend installateur van STERKIN.
 
Het werkt als volgt.
Uw installateur geeft na het gemaakte werk een contactkaartje met daarop de gegevens van de installateur.
Belangrijk is dat het erkenningsnummer van sterkin erop vermeld staat.
U, als klant, gaat naar de website http://www.sterkin.nl  en klikt op CONSUMETER (http://www.sterkin.nl/consumeter/)  hier geeft u uw beoordeling over het geleverde werk. Bij voldoende beoordeling krijgt u een email met het bericht dat de conformiteitsverklaring door de installateur zal worden afgegeven. De installateur krijgt een email dat hij een goede beoordeling heeft gekregen en dat hij de conformiteitsverklaring kan uitprinten ondertekenen en opsturen. Meestal zal hij dit doen in samenhang met de factuur.
Bij onvoldoende beoordeling zullen wij contact opnemen met de installateur en deze verzoeken het dispuut op te lossen. Bij een blijvend geschil zal een inspectiebureau uitsluitsel geven in de vorm van een bindende rapportage.
Afhankelijk van de uitkomst zal de procedure worden voortgezet of afgebroken.
 
 

 
 
 
 

Over Uneto-Vni
 
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel.
Twee grote sectoren die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. UNETO-VNI ‘staat’ voor deze sectoren.
Als een van de grootste werkgeversorganisaties van Nederland zijn we een factor van betekenis.
Zo zijn we continu in gesprek met de overheid en de politiek, het onderwijs, de media, vakbonden en fabrikanten- en consumentenorganisaties.
 
Visie en missie
 
UNETO-VNI wil de leden op een professionele, slagvaardige en klantgerichte manier ondersteunen.
Met duurzaamheid hoog in het vaandel.
 
Visie
Voor de leden bieden we een platform voor kennisuitwisseling. Op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein zijn we een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat. We laten onze stem horen en behartigen de belangen van onze leden op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied. Intussen bewaken we de waarde van het merk. UNETO-VNI staat garant voor service, vakmanschap en kwaliteit voor de opdrachtgevers van onze leden.

Missie
UNETO-VNI streeft naar een vitale marktpositie en een optimaal economisch en financieel handelsklimaat voor de leden: ondernemers in de installatiebranche en in de elektrotechnische detailhandel.
 
Kwaliteit en voorwaarden
 
Ondanks alles kan het gebeuren dat er een geschil ontstaat tussen u als consument en uw leverancier of reparatiebedrijf. Gelukkig bieden de consumentenvoorwaarden voor de elektrotechnische detailhandel en de Geschillenregeling Elektro u als klant extra zekerheid.
 
UNETO-VNI heeft voor de aangesloten elektrotechnische detaillisten en reparatiebedrijven diverse (leverings)voorwaarden opgesteld voor het sluiten van een overeenkomst. Door deze voorwaarden bent u onder andere verzekerd van garantie op de geleverde producten en de eventuele installaties en/of reparaties. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij UNETO-VNI gebruiken deze voorwaarden niet! Dus kiest u voor garantie en zekerheid, kies dan voor een UNETO-VNI elektrotechnische detaillist/reparatiebedrijf.
 
http://www.uneto-vni.nl
 

 
 

Wat is de SEI
 
 
De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in de vakdisciplines;
·           Gastechnische installaties,
·           Elektrotechnische laagspanningsinstallaties,
·           Watertechnische installaties,
·           Verwarmingsinstallaties,
·           Luchtbehandelingsinstallaties,
.           Rioleringsinstallaties,
.           Warmtepompinstallaties,
.           Metalen Dakbedekking en
.           binnenkort ook Lichtreclame
Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004.
Naast deze regeling beheert de SEI ook het register van de Regeling voor de Erkenning van Watertechnische Installateurs of kortweg de REW 2002.
Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door de VEWIN, de brancheorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.
De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.
 
Waarom een SEI-installateur
Als in 2007 de Vestigingswet verdwijnt, is het voor opdrachtgevers – consumenten en zakelijke afnemers – lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning van de SEI kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren.
Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft de SEI-erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het werk, dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.
 
Eisen aan SEI-installateurs
Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een SEI-erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. Deze man of vrouw – de eigenaar of een medewerker – moet minimaal één relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Tevens geeft de SEI de Waterbladen uit waarmee de erkende watertechnische installateur zijn kennis up-to-date moet houden. Het gaat daarbij vaak om actuele informatie over bijvoorbeeld terugstroombeveiliging of legionellapreventie
http://www.erkendinstallatiebedrijf.nl
 
 

 
VCA
 
VCA staat voor Veiligheids Checklist Aannemers en toont aan dat veiligheid, gezondheid en milieu een integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering, waaraan continu gewerkt wordt. VCA is voor bedrijven die veelvuldig optreden voor -  en als hoofdaannemer.
Met het VCA-certificaat tonen wij aan te voldoen aan de verplichtingen die ons worden opgelegd vanuit onder andere de Arbowet.